Kurs ADR Brodnica

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Stosowana jest również w przewozach krajowych. Dokument jest aktualizowany co dwa lata w każdym roku nieparzystym, dlatego tak ważne jest, aby aktualizować swoją wiedzę.

Tylko osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR może kierować pojazdem (oznakowanym wg ADR) przewożącym towary niebezpieczne po drogach.

Kurs podstawowy ADR uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w sztukach przesyłki, luzem, w cysternach odejmowalnych i pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej do 1000 l., w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych oraz wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej do 3000 l. Kurs podstawowy, zgodnie z Umową europejską ADR, stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców przewożących towary niebezpieczne.